preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Tučepi"

Vijesti

Etički kodeks - OŠ TUČEPI

Autor: Renata Josipović, Tanja Mileta, 13. 10. 2011.

Na temelju članka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08 i 86/09) i članka 40. i 211. Statuta Osnovne škole „Tučepi“ iz Tučepi, Školski odbor, u suradnji s Učiteljskim vijećem, na sjednici održanoj 10. ožujka 2010. godine, donio je

ETIČKI KODEKS

NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO- OBRAZOVNE DJELATNOSTI

U OSNOVNOJ ŠKOLI „TUČEPI“

I. OPĆE ODREDBE

   Članak 1.

          Etičkim kodeksom propisuje se skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i  ponašanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati neposredni nositelji odgojno- obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi „Tučepi“.

          Izrazi u ovom Etičkom kodeksu navedeni u muškom rodu, neutralni su i odnose na sve osobe muškog i ženskog spola.

 Članak 2.

          Etičkim kodeksom uređuju se prava i obveze neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti  (dalje u tekstu: učitelji i stručni suradnici), odnos učitelja i stručnih suradnika prema učenicima, odnos učitelja i stručnih suradnika prema roditeljima, strankama i ostalim djelatnicima škole, primjereni način ophođenja i odijevanja u Školi,  druge odredbe ponašanja u školskom okruženju i neposrednom odgojno- obrazovnom radu te posljedice kršenja ovog Etičkog kodeksa.

 Članak 3.

          Učitelji i stručni suradnici dužni su u svom radu postupati savjesno i odgovorno prema pravilima struke i u skladu s temeljnim načelima humanosti, moralnosti, ispravnosti te vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, osobito vodeći računa o pravima djece.

 

II. ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA UČENICIMA

Članak 4.

          Učitelji i stručni suradnici dužni su postupati jednako prema svim učenicima bez diskriminacije ili pogodovanja na temelju rase, boje kože, spola, dobi, nacionalnosti, etničke ili vjerske pripadnosti, invalidnosti, socijalnog ili imovnog stanja, obiteljske situacije ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Članak 5.

          Učenike treba odgajati i obrazovati u skladu s temeljnim ljudskim vrijednostima: istine, mira, ispravnog postupanja, ljubavi i nenasilja.

 Članak 6.

          Učitelji i stručni suradnici trebaju odgajati učenike prema načelu  postizanja  sklada misli, riječi i djela, u čemu trebaju biti primjer i uzor učenicima.

 Članak 7.

          Kod učenika treba poticati slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju uz primjenu najboljih stručnih, profesionalnih i znanstvenih metoda. 

          Učenike treba motivirati za učenje i druge oblike stvaralaštva, poticati na izražavanje vlastitog mišljenja te kod njih razvijati samopouzdanje.

 Članak 8.

          Učitelji trebaju biti objektivni i nepristrani pri ocjenjivanju učenika uz obvezu suzdržavanja od svih postupanja kojima bi se određeni učenici pogodovali, a kod drugih učenika stvarao osjećaj manje vrijednosti i ljubomore.

 Članak 9.

          Dužnost je učitelja i stručnih suradnika uvažavati i prihvaćati učenike s različitim sposobnostima i interesima i omogućiti im odgovarajući intelektualni, emocionalni, moralni i duhovni razvitak u skladu s njihovim mogućnostima. 

 Članak 10.

          Kod učenika treba razvijati domoljublje, svijest o nacionalnoj pripadnosti i svim vrednotama povijesne, kulturne i etničke baštine Republike Hrvatske.

 Članak 11.

          Učenike treba odgajati da poštuju i uvažavaju sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost u skladu s etičkim načelima, humanosti i čovjekoljublja.

 Članak 12.

          Zabranjeno je fizičko kažnjavanje učenika te svaka metoda psihološkog pritiska kojom se učenik dovodi u ponižavajući položaj ili se njime stvara osjećaj manje vrijednosti ili povrede dostojanstva učenika.

          Zabranjeno je kažnjavanje neposluha učenika udaljavanjem iz razreda, osim ako su udaljeni iz razloga što su upućeni stručnoj službi ili ravnatelju škole.

Članak 13.

          Kod saznanja o bilo kakvom obliku fizičkog nasilja (pljuskanje, potezanje za uho, čupanje za kosu, vršnjačko nasilje…), psihičkog nasilja (neuvažavanje mišljenja, iznuda priznanja pod prijetnjom policije, vrijeđanje članova obitelji, vrijeđanje ili ponižavanje djeteta…), seksualnog nasilja nad učenicima (provokativni komentari sa seksualnim aluzijama od strane odraslih prema djeci) ili bilo kojem drugom društveno neprihvatljivom ponašanju koje može štetiti razvoju i tjelesnom ili psihičkom integritetu djeteta (zlostavljanje ili izrabljivanje), učitelj i stručni suradnik dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti ravnatelja škole, koji je o tome obvezan izvijestiti tijelo socijalne skrbi odnosno drugo nadležno tijelo.

 Članak 14.

          U obavljanju odgojno- obrazovne struke učitelji i stručni suradnici dužni su osobito brižno postupati sa svim informacijama kojima raspolažu o učenicima ili njihovim obiteljima uz obvezu da svi ti podaci predstavljaju profesionalnu tajnu.

          Dužnost čuvanja službene i profesionalne tajne obvezuje i nakon prestanka rada u školi, osim u situacijama kada je to odredbama posebnih zakona propisano, odnosno u postupcima pred nadležnim tijelima. 

 

III. ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA RODITELJIMA

Članak 15.

 

          Učitelji i stručni suradnici trebaju  imati suradničke i suodgovorne odnose s roditeljima odnosno skrbnicima učenika.

 Članak 16.

          Na zamolbu ili zahtjev roditelja ili skrbnika učenika, dužni su ga primiti na razgovor te saslušati ako se time ne remeti redoviti nastavni proces.

          U vrijeme predviđeno za informacije učitelj je dužan biti dostupan svim roditeljima zainteresiranima za razgovor.

Članak 17.

          Odnos učitelja i stručnog suradnika prema roditeljima ili skrbnicima treba biti tolerantan uz obvezu uvažavanja stavova roditelja ili skrbnika, vodeći računa o dobrobiti djeteta.

 Članak 18.

          Učitelji su dužni izvješćivati roditelje o uspjehu učenika, ponašanju i aktivnostima učenika te izostancima s nastave.

 

IV. ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA MEĐUSOBNO,

PREMA STRANKAMA I DRUGIM DJELATNICIMA ŠKOLE

Članak 19.

          Odnos učitelja i stručnih suradnika prema radu i radnim obvezama mora biti stručan i profesionalan.

Članak 20.

          Međusobni odnos učitelja i stručnih suradnika treba biti suradnički, temeljiti se na uzajamnom poštivanju, kolegijalnosti, uvažavanju, međusobnoj pomoći i suradnji te profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

 Članak 21.

          Učitelji i stručni suradnici dužni su uzdržavati se od ponašanja kojima mogu povrijediti stručni ugled ili način rada drugog učitelja, stručnog suradnika ili drugog djelatnika škole.

          Kod ukazivanja na određena postupanja ili ponašanja drugih učitelja, stručnih suradnika odnosno ostalih djelatnika škole treba postupati korektno i obazrivo, pazeći da se primjedbom ili kritikom ne povrijedi ugled ili dostojanstvo osobe na čiji se rad ili postupanje ukazuje.

 Članak 22.

          Prema strankama učitelji i stručni suradnici obvezni su ponašati se kulturno i susretljivo  i dati im svaku informaciju kojom raspolažu, odnosno uputiti ih nadležnoj osobi ili tijelu. 

Članak 23.

          Ophođenje s učenicima, roditeljima, djelatnicima škole te svim drugim osobama s kojima učitelji i stručni suradnici svakodnevno komuniciraju treba biti kulturno, uljudno i na razini profesije koju obavljaju.

 

 V. OSTALE ODREDBE

  Članak 24.

          Osobni izgled učitelja i stručnih suradnika mora biti služben i ozbiljan.

          Odjeća učitelja i stručnih suradnika treba biti čista, uredna, umjerenih krojeva, primjerena pozivu koji obavljaju.

          Odjeća ne smije biti uska i kratka niti je primjereno na nastavu obući prozirnu odjeću kojom se otkrivaju dijelovi tijela, kako ne bi negativno djelovala na pažnju učenika. 

 Članak 25.

          Učitelji i stručni suradnici dužni su čuvati dignitet struke i izvan radnog vremena u školi primjerenim i  dostojanstvenim ponašanjem.

Članak 26.

          Dužnost je učitelja i stručnih suradnika ukazivati na neprimjerene  postupke ili postupanja glede nepoštovanja odredbi ovoga Kodeksa ili druga neprimjerna ponašanja, vodeći računa da se to izvrši na način kojim neće biti povrijeđeno dostojanstvo osobe koju se upozorava na takva štetna ponašanja.

 Članak 27.

          Apsolutno su zabranjena sva neprihvatljiva ponašanja: diskriminacija, uznemiravanje, spolno ili verbalno uznemiravanje, uzimanje alkoholnih i sličnih napitaka, pušenje ili konzumiranje opojnih sredstava.

          Povreda odredbi ovog Kodeksa smatra se lakšom ili težom povredom profesionalnih obveza, za koje osoba treba odgovarati u skladu sa zakonskim odredbama.

 Članak 28.

          Etičkog kodeksa dužni su se pridržavati svi učitelji i stručni suradnici koji su na dan stupanja na snagu ovog Kodeksa u radnom odnosu u školi.

          Svaki učitelj i stručni suradnik koji će zasnovati radni odnos nakon stupanja na snagu ovog Etičkog kodeksa, prije sklapanja ugovora o radu dužan je upoznati se s odredbama ovog Kodeksa i pridržavati ih se u radu.

 Članak 29.

          Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmi (8) dan od objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 Klasa: 001-01/10-01/01

Urbroj: 2147/06-1-02/10-1

Tučepi, 10. ožujka 2010. godine

           Ovaj Etički kodeks objavljen je na oglasnoj ploči dana 10. ožujka 2010. godine, a stupio je na snagu 18. ožujka 2010. godine

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Sanja Nizić
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Anketa
Koja vam provjera znanja više odgovara?Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola "Tučepi" / Kraj 17, HR-21325 Tučepi / os-tucepi.skole.hr / ured@os-tucepi.skole.hr
preskoči na navigaciju