2018-10-11 13:34:20

NATJEČAJ za radno mjesto UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI

Kraj 17, 21325 Tučepi

Tel/fax: 021 623 150

e-mail: os-tucepi@os-tucepi.skole.hr

KLASA: 112-01/18-01/11

URBROJ: 2147/06-1-01-18-03

Tučepi, 10. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola Tučepi iz Tučepi raspisuje

                                                 

NATJEČAJ

za radno mjesto

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno), do povratka djelatnice

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-  životopis

-  presliku domovnice

-  presliku diplome

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Tučepi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni pismenim putem.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole:

Osnovna škola Tučepi, Kraj 17, 21325 Tučepi, s naznakom "Za natječaj"

Datum objave natječaja je 11. listopada 2018. godine.

 

            Ravnateljica

            Lolita Pašalić


Osnovna škola "Tučepi"